Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

====================================================================

názov: Meranie a rozpočítanie tepla
typ: konferencia
termín: 7.-8.11.2019
miesto: hotel Senec, Senec
kontakt: michal.piterka@sbdkn.sk
popis: 19.medzinárodná konferencia je zameraná na správcov bytových domov, odberateľov, výrobcov tepla, ktorí sú súčasne rozúčtovateľmi tepla pre konečných spotrebiteľov, čiže bytové družstvá, bytové podniky, správcovské firmy, spoločenstvá vlastníkov bytov. V oblasti rozpočítania nákladov najvýznamnejšie podujatie.
program: PROGRAM_MaRT_2019
prihláška: Prihláška účastník MaRT 19

====================================================================

názov: Facility Management
typ: konferencia
termín: 30.9.-1.10.2019
miesto: hotel Patria, Štrbské Pleso
kontakt: viera.somorova@stuba.sk
pozvánka s programom: FM_PROGRAM 2019
prihláška: Prihláška účastník FM 19

====================================================================

názov: Vykurovanie
typ: konferencia
termín: 1.-5.4.2019
miesto: Grand hotel Permon, Podbanské
kontakt: dusan.petras@stuba.sk
popis: Je určená odborníkom z oblasti vykurovania a energetiky, projektantom, prevádzkovateľom, investorom, zástupcom bytových družstiev a podnikov, spoločenstvám vlastníkov bytov, predstaviteľov štátnej správy, vedy a výskumu.
program: VYK 19 – Program

====================================================================

názov: Semináre v rámci výstavy AQUATHERM
typ: semináre
termín: 5.-8.2.2019
miesto: Agrokomplex Nitra
kontakt: dusan.petras@stuba.sk
popis: Odborné semináre ako sprievodné podujatie veľtrhu AQUATHERM 2019
pozvánka: PROGRAM AQT 2019

====================================================================

názov: Energetický manažment
typ: konferencia
termín: 11.-12.3.2019
miesto: hotel Patria, Štrbské Pleso
kontakt: michal.krajcik@stuba.sk
popis: 5.medzinárodná konferencia sa venuje oblastiam ako energetický manažment a energetická efektívnosť, manažment prevádzky projektov, garantované energetické služby, manažment projektov EPC a praktické príklady riešenia úspešných projektov.
pozvánka: PROGRAM
prihláška: prihláška

====================================================================

názov: Seminár v rámci CONECO
typ: seminár
termín: 27.-30.3.2019
miesto: Incheba Bratislava
kontakt: kamila.vichova@stuba.sk
1. informácia: 1. informácia

====================================================================

názov: Obnoviteľné zdroje energie
typ: konferencia
termín: 16.-17.5.2019
miesto: hotel Atrium, Nový Smokovec
kontakt: dusan.petras@stuba.sk
popis: Podujatie je venované jednotlivým druhom obnoviteľných zdrojov energie a ich praktickému využitiu pre aplikácie v nízkoteplotných systémoch.

====================================================================

názov: Akustický seminár
typ: konferencia
termín: 3.-4.6.2019
miesto: Kočovce
kontakt: stanislav.ziaran@stuba.sk
popis: Medzinárodné podujatie sa týka oblasti znižovania hluku a kmitania v technickej praxi, ochrany človeka pred hlukom a kmitaním, stratégie znižovania hluku a kmitania, akustike prostredia, seizmického pôsobenia na konštrukcie, okolie a človeka, merania a hodnotenia hluku a kmitania, dokumentov a smerníc EÚ pre oblasť akustiky.

====================================================================

názov: Vetranie a klimatizácia
typ: konferencia
termín: september 2019
kontakt: peter.leimberger@stuba.sk
popis: 20. medzinárodná konferencia prináša stretnutie odborníkov, ktorí pôsobia pri príprave, realizácii a prevádzke vetracej a klimatizačnej techniky, z výskumu, štátnej správy a školstva, ktorí spolupracujú pri tvorbe vnútornej klímy budov.

====================================================================

názov: Vetranie a klimatizácia
typ: konferencia
termín: september 2019
kontakt: peter.leimberger@stuba.sk
popis: 20. medzinárodná konferencia prináša stretnutie odborníkov, ktorí pôsobia pri príprave, realizácii a prevádzke vetracej a klimatizačnej techniky, z výskumu, štátnej správy a školstva, ktorí spolupracujú pri tvorbe vnútornej klímy budov.

====================================================================

názov: Výmenníky a odovzdávacie stanice tepla
typ: seminár
termín: september 2019
miesto: Dom ZSVTS Bratislava
kontakt: jan.takacs@stuba.sk
popis: Oboznámenie odbornej verejnosti s teóriou a praxou konštrukcie a návrhu rekuperatívnych výmenníkov tepla, aplikáciami odovzdávacích staníc tepla a predstavením konkrétnych výrobkov výmenníkov tepla a nových neodmysliteľných technologických súčastí odovzdávacích staníc tepla, s meracou a regulačnou technikou firiem pôsobiacich na našom trhu.

====================================================================

názov: SANHYGA
typ: konferencia
termín: 10.-11.10.2019
miesto: hotel Magnólia, Piešťany
kontakt: jana.perackova@stuba.sk
popis: Konferencia je určená aj širokej odbornej verejnosti technických zariadení budov, vedeckým pracovníkom, pedagógom a študentom na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia, projektantom, dodávateľom, investorom, správcom budov a prevádzkovateľom technických zariadení budov.

====================================================================

názov: INDOOR CLIMATE OF BUILDINGS
typ: konferencia
termín: 8.-11.12.2019
miesto: hotel Atrium, Nový Smokovec
kontakt: dusan.petras@stuba.sk
popis: 10. medzinárodná konferencia prinesie platformu na interdisciplinárne stretnutie odborníkov z oblasti tvorby obytného a pracovného prostredia, tohtoročné podujatie je zamerané na otázky rozličných environmentálnych vplyvov pri tvorbe interiérového prostredia budov.

====================================================================