Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

====================================================================

názov: Facility Management
typ: konferencia
termín: 28.-29.9.2020
miesto: hotel Patria, Štrbské Pleso
kontakt: viera.somorova@stuba.sk
popis: Cieľom konferencie je informovať odbornú verejnosť o moderných trendoch riadenia podporných činností v organizácii, ktoré prispievajú k zefektívneniu jej hlavnej činnosti. SSTP ako organizácia pôsobiaca v oblasti techniky prostredia a technických zariadení budov na Slovensku, je zameraná na práce v tejto oblasti – v oblasti technickej správy na prevádzku a údržbu budov, čo predstavuje neoddeliteľnú súčasť facility managementu.
pozvánka s programom: FM_PROGRAM 2020
prihláška: Prihláška FM 20

====================================================================

názov: Energetický manažment
typ: konferencia
termín: 2.-4.9.2020
miesto: Grand hotel Permon,Podbanské
kontakt: michal.krajcik@stuba.sk
popis: 6.medzinárodná konferencia sa venuje oblastiam ako energetický manažment a energetická efektívnosť, manažment prevádzky projektov, garantované energetické služby, manažment projektov EPC a praktické príklady riešenia úspešných projektov.
pozvánka: PROGRAM EM 2020
prihláška: Prihláška EM 20

====================================================================

názov: Výmenníky a odovzdávacie stanice tepla
typ: seminár
termín: 17. september 2020
miesto: Dom ZSVTS Bratislava
kontakt: jan.takacs@stuba.sk
popis: Oboznámenie odbornej verejnosti s teóriou a praxou konštrukcie a návrhu rekuperatívnych výmenníkov tepla, aplikáciami odovzdávacích staníc tepla a predstavením konkrétnych výrobkov výmenníkov tepla a nových neodmysliteľných technologických súčastí odovzdávacích staníc tepla, s meracou a regulačnou technikou firiem pôsobiacich na našom trhu.
pozvánka: VTaOST 2020 PROGRAM
prihláška: Prihláška_Účastník VTaOST 20

====================================================================

názov: Vykurovanie
typ: konferencia
termín: 10.-14.2.2020
miesto: Grand hotel Permon, Podbanské
kontakt: dusan.petras@stuba.sk
popis: 28. medzinárodné podujatie je určené odborníkom z oblasti vykurovania a energetiky, projektantom, prevádzkovateľom, investorom, zástupcom bytových družstiev a podnikov, spoločenstvám vlastníkov bytov, predstaviteľov štátnej správy, vedy a výskumu.
pozvánka s programom: VYK 20 – Program1
prihláška: Prihláška VYK 20

====================================================================

názov: Seminár v rámci CONECO
typ: seminár
termín: 25.-28.3.2020
miesto: Incheba Bratislava
kontakt: kamila.vichova@stuba.sk
popis: Odborný seminár ako sprievodné podujatie výstavy CONECO 2020.

====================================================================

názov: Obnoviteľné zdroje energie
typ: konferencia
termín: 5.-6.5.2020
miesto: hotel Atrium, Nový Smokovec
kontakt: dusan.petras@stuba.sk
popis: Podujatie je venované jednotlivým druhom obnoviteľných zdrojov energie a ich praktickému využitiu pre aplikácie v nízkoteplotných systémoch.

====================================================================

názov: Akustický seminár
typ: konferencia
termín: 25.-26.5.2020
miesto: Kočovce
kontakt: stanislav.ziaran@stuba.sk
popis: 25. konferencia so zahraničnou účasťou sa týka oblasti znižovania hluku a kmitania v technickej praxi, ochrany človeka pred hlukom a kmitaním, stratégie znižovania hluku a kmitania, akustike prostredia, seizmického pôsobenia na konštrukcie, okolie a človeka, merania a hodnotenia hluku a kmitania, dokumentov a smerníc EÚ pre oblasť akustiky.

====================================================================

názov: Vetranie a klimatizácia
typ: konferencia
termín: 4.-5.6.2020
miesto: hotel Atrium, Nový Smokovec
kontakt: zuzana.kovarova@stuba.sk
popis: 21. medzinárodná konferencia prináša stretnutie odborníkov, ktorí pôsobia pri príprave, realizácii a prevádzke vetracej a klimatizačnej techniky, z výskumu, štátnej správy a školstva, ktorí spolupracujú pri tvorbe vnútornej klímy budov.

====================================================================

názov: SANHYGA – ZRUŠENÉ
typ: konferencia
termín: 15.-16.10.2020
miesto: hotel Magnólia, Piešťany
kontakt: jana.perackova@stuba.sk
popis: Konferencia (25. ročník) je určená aj širokej  odbornej verejnosti technických zariadení budov, vedeckým pracovníkom, pedagógom a študentom na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia, projektantom, dodávateľom, investorom, správcom budov a prevádzkovateľom technických zariadení budov.

====================================================================

názov: Meranie a rozpočítanie tepla - ZRUŠENÉ
typ: konferencia
termín: 7.-8.11.2020
miesto: hotel Senec, Senec
kontakt: michal.piterka@sbdkn.sk
popis: 20.medzinárodná konferencia je zameraná na správcov bytových domov, odberateľov, výrobcov tepla, ktorí sú súčasne rozúčtovateľmi tepla pre konečných spotrebiteľov, čiže bytové družstvá, bytové podniky, správcovské firmy, spoločenstvá vlastníkov bytov. V oblasti rozpočítania nákladov najvýznamnejšie podujatie.
program:
prihláška:

====================================================================

názov: Vnútorná klíma budov
typ: konferencia
termín: 30.11.-1.12.2020
miesto: hotel Atrium, Nový Smokovec
kontakt: dusan.petras@stuba.sk
popis: Medzinárodná konferencia prinesie platformu na interdisciplinárne stretnutie odborníkov z oblasti tvorby obytného a pracovného prostredia, tohtoročné podujatie je zamerané na otázky rozličných environmentálnych vplyvov pri tvorbe interiérového prostredia budov.

====================================================================