Skip to main content

Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy

====================================================================

názov: Progresívne rozvojové možnosti dopravy v sídlach a regiónoch. Ekologické dopravné systémy.
typ: konferencia
termín: 24.-25.6.2021
miesto: Osrblie
pozvánka: pozvánka

====================================================================

názov: Horizonty železničnej dopravy 2021
typ: konferencia
termín: 22.-23.4.2021
miesto: hotel Holiday Inn, Žilina
kontakt: jozef.gasparik@fpedas.uniza.sk
popis: Medzinárodná konferencia zameraná na globálne problémy železničnej dopravy.
pozvánka:
prihláška:

====================================================================

názov: BLESK 2021
typ: konferencia
termín: máj – jún 2021
miesto: Strečno
kontakt: danielbalucha888@gmail.com
popis: 6. ročník medzinárodnej konferencie prináša poznatky zo silnoprúdovej a trakčnej elektrotechniky.
pozvánka:

====================================================================

názov: Po stopách malokarpatských železníc
typ: popularizácia
termín: jún 2021
kontakt: bavolar.marek@zsr.sk
popis: 11. ročník memoriálu Ing. Mariána Školníka.
pozvánka:

====================================================================

názov: Výroba koľajníc
typ: exkurzia
termín: 2. štvrťrok 2021
miesto: Třinecké železiarne
kontakt: martin.kendra@fpedas.uniza.sk
popis: Cieľom akcie je oboznámiť študentov s výrobou koľajníc, prácou na železničnej vlečke a využitím dopravných a manipulačných zariadení.
pozvánka:

====================================================================

názov: Stretnutie zástupcov odbornej praxe so študentmi
typ: stretnutie
termín: 2. štvrťrok 2021
miesto: ŽU v Žiline
kontakt: martin.kendra@fpedas.uniza.sk
popis: Nadviazanie aktivínej komunikácie medzi študentmi študijných programov KŽD FPEDAS ŽU a zástupcami spoločností, aktívne pôsobiacich v dopravnom odvetví za účelom vypracovania záverečných prác, realizácie odborných stáží a ponuky zamestnania.
pozvánka:

====================================================================

názov: Nekonvenčné dopravné systémy
typ: exkurzia
termín: 2. štvrťrok 2021
miesto: Tatry mountain resort, a.s., Vysoké Tatry
kontakt: martin.kendra@fpedas.uniza.sk
popis: Cieľom akcie je oboznámiť študentov s prevádzkou a zabezpečením nekonvenčných dopravných systémov vo Vysokých Tatrách.
pozvánka:

====================================================================

názov: Lesná železnica „Katarínka“
typ: stretnutie členov
termín: júl 2021
kontakt: bavolar.marek@zsr.sk
popis: Cieľom je stretnutie členov a práce zamerané na úpravy železničného telesa a zvršku.

====================================================================

názov: Nitrianska poľná železnica
typ: exkurzia
termín: august 2021
miesto: Agrokomplex Nitra
kontakt: bavolar.marek@zsr.sk
popis: Cieľom je exkurzia sprístupnená na výstavisku v Nitre.

====================================================================

názov: Železnice v Trnavskom regióne
typ: konferencia
termín: október 2021
kontakt: bavolar.marek@zsr.sk; psivacek@gmail.com
popis: 8. ročník podujatia, ktoré je určené pre odbornú, ale i laickú verejnosť a nadšencov z oblasti dopravy a tradične sa uskutočňuje v spolupráci s mestom Trnava v jeho reprezentačných priestoroch radnice.

====================================================================

názov: Študuj dopravu
typ: DOD
termín: okóber 2021
miesto: Trnava
kontakt: psivacek@gmail.com
popis: Deň otvorených dverí TT samosprávneho kraja, MDV SR a SPŠ dopravnej v Trnave. Klub priateľov železníc Trnavy a okolia v rámci propagácie a osvetovej činnosti sprístupní žiakom základných škôl z trnavského regiónu expozíciu SVTS-D, kde členovia spoločnosti podajú informácie a rozhovory s návštevníkmi, ako potenciálnymi budúcimi študentami železničných odborov na SPŠD.

====================================================================

názov: Verejná osobná doprava v roku 2021
typ: konferencia
termín: október 2021
kontakt: milan.klubal@seznam.cz
popis: Medzinárodné podujatie k problematike osobnej dopravy a prepravy v regiónoch. Integrovaná doprava v mestských aglomeráciách.

====================================================================

názov: Odborné školenia
typ: školenia
termín: mesačne, rok 2021
miesto: ŽU Žilina
kontakt: lumir.peceny@fpedas.uniza.sk
popis: Cieľom akcií je odbornými školeniami zvyšovať kvalifikáciu zamestnancov dopravného odboru v dopravnom laboratóriu Katedry železničnej dopravy, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinskej univerzity v Žiline.

====================================================================

názov: Deň otvorených dverí v dopravnom laboratóriu Katedry železničnej dopravy
typ: DOD
termín: 4. štvrťrok 2021
miesto: ŽU Žilina
kontakt: lumir.peceny@fpedas.uniza.sk
popis: Cieľom akcie je formou DOD v dopravnom laboratóriu propagovať vedu a techniku pre širokú laickú verejnosť.

====================================================================

názov: Pravidelné mesačné klubové podujatia
typ: prednášky
termín: GR ŽSR, Bratislava
kontakt: milan.klubal@seznam.cz
popis: Po uvoľnení možností stretávania plánujeme obnoviť pravidelné semináre venované histórii a aktuálnym otázkam dopravy a logistiky. Presný termín a témy budeme zverejňovať.

====================================================================

názov: Exkurzie
typ: exkurzie
termín: rok 2021
kontakt: milan.klubal@seznam.cz
popis: V roku 2021 by sa mal konať v Berlíne INNOTRANS, v Gdansku TRAKO a v Ostrave Czech Raildays 2021. Okrem uvedených medzinárodných podujatí spoločnosť zabezpečí niekoľko exkurzii na Slovensku a v ČR. Termíny budú zverejňované postupne.

====================================================================

názov: Propagácia vedy a techniky pre predškolskú a školskú mládež
typ: exkurzie
termín: mesačne, rok 2021
miesto: ŽU Žilina
garant: lumir.peceny@fpedas.uniza.sk
popis: Prostredníctvom exkurzií v dopravnom laboratóriu Katedry železničnej dopravy FPEDAS ŽU v Žiline propagovať vedu a techniku pre predškolskú a školskú mládež.

====================================================================