Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce

====================================================================

názov: Trhacia technika 2020
typ: konferencia
termín: 20.-22.5.2020
miesto: KC Academia, Stará Lesná
kontakt: sstvp@sstvp.sk
popis: 32. medzinárodná odborná konferencia je určená pre strelmajstrov, technických vedúcich odstrelov, pracovníkov z oblasti vedy, výskumu, školstva, legislatívy a praxe vo všetkých odvetviach s využitím trhacích prác, pre výrobcov, dodávateľov a užívateľov prostriedkov vŕtacej a trhacej
techniky na povrchu aj v podzemí. Je zameraná na výmenu najnovších poznatkov a skúseností na medzinárodnej úrovni pri ťažbe, razení, deštrukciách, stavebnej činnosti, ohňostrojových a pyrotechnických prácach. Prezentuje uplatňovanie legislatívy a aplikáciu nových právnych noriem na Slovensku a v EÚ s prepojením na bezpečnosť, ochranu zdravia a životného prostredia. Konferencie sa pravidelne zúčastňujú domáci a zahraniční zástupcovia výrobných a prevádzkových priemyselných firiem, legislatívnych organizácií, vysokých škôl, výskumných a vedeckých ústavov
pozvánka: TT20 konferencia 1. oznam
abstrakt – výzva: TT20 Abstrakt
prihláška:

====================================================================

názov: Seminár pre strelmajstrov, TVO, vedúcich trhacích prác a pracovníkov BOZP, ktorí nakladajú s výbušninami
typ: seminár
termín: 23.-25.3.2020
miesto: Hotel Astra, Tuchlovice, Česká republika
kontakt: sstvp@sstvp.sk
popis: Program seminára je zostavený pre pracovníkov a zástupcov organizácií z odvetvia ťažby a spracovania nerastných surovín, ktorí nakladajú s výbušninami, so zameraním  na bezpečný výkon trhacích prác. ČBÚ CZ prezentuje aktuálne platnú legislatívu.

====================================================================

názov: Odborný kurz “Strelmajster”
typ: kurz
termín: marec a október 2020
miesto: SSTVP Banská Bystrica
kontakt: sstvp@sstvp.sk
popis: Na základe oprávnenia Hlavného banského úradu Banská Štiavnica a schválenej učebnej osnovy organizujeme kurzy uchádzačov na získanie oprávnenia na výkon vŕtacích a trhacích prác malého rozsahu v odbornosti strelmajster. Kurzy mimo uvedených termínov dohodou.

====================================================================

názov: Odborný kurz “Technický vedúci odstrelov (TVO)”
typ: kurz
termín: marec a október 2020
miesto: SSTVP Banská Bystrica
kontakt: sstvp@sstvp.sk
popis: Na základe oprávnenia Hlavného banského úradu Banská Štiavnica a schválenej učebnej osnovy organizujeme kurzy uchádzačov na získanie oprávnenia na výkon vŕtacích a trhacích prác veľkého rozsahu v odbornosti technický vedúci odstrelov. Kurzy mimo uvedeného termínu dohodou.

====================================================================

názov: Povrchové lomy Poľsko
typ: tematická exkurzia
termín: máj 2020
miesto: Kielce Poľsko
kontakt: sstvp@sstvp.sk
popis: Prehliadka povrchových lomov v okolí mesta Kielce, zameraná na prezentáciu výkonov trhacích prác na povrchu a súvisiacich činností v priemyselných prevádzkach ťažobných, výrobných a spracovateľských organizácií.

====================================================================

názov: IPOEX 2020
typ: konferencia
termín: jún 2020
miesto: Hotel Jaskolka, Ustroň, Poľsko
kontakt: sstvp@sstvp.sk
popis: Zámerom medzinárodnej odbornej konferencie je výmena skúseností z vedy, výskumu a praxe, prezentácie a príspevky na témy: chemický výskum, technológia priemyselných procesov, použitie výbušnín a bezpečnosť vyžívania pri podzemnej a povrchovej ťažbe.

====================================================================

názov: Trhacie práce a technológie MARE
typ: konferencia
termín: september 2020
miesto: Hotel Juventus, Velence Maďarsko
kontakt: sstvp@sstvp.sk
popis: Medzinárodná konferencia o trhacích prácach je určená pre pracovníkov z výskumu, vývoja, výroby výbušnín a výkonu vŕtacích a trhacích prác, s prepojením na bezpečnosť ich použitia v praxi.

====================================================================

názov: TRHACÍ TECHNIKA & PYROTECHNIKA
typ: konferencia
termín: september 2020
miesto: Hotel Valeč, Hrotovice, Česká republika
kontakt: sstvp@sstvp.sk
popis: Cieľom je výmena odborných skúseností z vedy, výskumu a výkonu vŕtacích a trhacích prác v ťažobných prevádzkach, informácií o nových technických prostriedkoch a legislatívnych normách, realizovaná formou prednášok a diskusií.

====================================================================

názov: Medzinárodná konferencia VSŐ
typ: konferencia
termín: november 2020
miesto: Linz, Rakúsko
kontakt: sstvp@sstvp.sk
popis: Obsahom je prezentácia informácií o trhacích technológiách z a účasti domácich a zahraničných účastníkov, súčasťou je výmena skúseností z výkonu trhacích a vŕtacích prác.

====================================================================

názov: Regionálne odborné dni
typ: prednáška, seminár, sympózium
termín: rok 2020
miesto: podľa pozvánky
kontakt: sstvp@sstvp.sk
popis: Odborné stretnutia v regiónoch Slovenska s prednáškami a diskusiou z technológie  a výkonu vŕtacích a trhacích prác, prezentácia nových prostriedkov trhacej techniky, nových poznatkov z vedy, výskumu a praxe, aplikované v in situ, spojené s ukážkami trhacích prác a praktického merania seizmických účinkov na okolie, organizované   pre pracovníkov v odbore, študentov, doktorandov, partnerské organizácie a záujemcov o odbornú činnosť našej spoločnosti.

====================================================================