Slovenská spoločnosť údržby

====================================================================

názov: Národné fórum údržby 2020
typ: konferencia
termín: 26.-27.5.2020
miesto: hotel Patria, Štrbské Pleso
kontakt: iro@ssu.sk
popis: Konferencia je podujatím, na ktorom sa stretáva vyše 200 manažérov a špecialistov údržby, popredných firiem ponúkajúcich služby v údržbe zo Slovenska i zahraničia, ako i odborníkov z akademickej pôdy. Medzinárodné podujatie ponúka platformu na prezentáciu skúseností a progresívnych metód a riešení,  uplatňovaných v náročných podmienkach údržby. Cieľom je tiež predstaviť nové produkty a technológie, ktoré vedú k vyššej efektívnosti, kvalite a bezpečnosti pri udržiavaní hodnoty hmotného majetku. 20. ročník konferencie zahŕňa tieto tematické okruhy: Nové trendy v riadení údržby, Najlepšia prax v prevádzke a údržbe, Vzdelávanie pracovníkov údržby,  Maintenance 4.0, Informačné systémy údržby, Prediktívna údržba a diagnostika, Inovatívne technológie údržby, Bezpečnosť a ochrana zdravia,  Údržba infraštruktúry.

====================================================================

názov: Údržba a automotive
typ: konferencia
termín: október 2020
miesto: Nitra
kontakt: iro@ssu.sk
popis: Cieľom konferencie je oboznámenie sa možnosťami využitia skúseností v údržbe v spoločnostiach, ktoré sú naviazané na automobiloví priemysel SR.

====================================================================

názov: EFNMS 2020 na Slovensku
typ: odborné stretnutie
termín: jeseň 2020
miesto: Bratislava
kontakt: iro@ssu.sk
popis: Stretnutie predstaviteľov odbornej medzinárodnej organizácie EFNMS sa uskutoční v bratislavskom hoteli Falkensteiner za účasti okolo 50 odborníkov z oblasti údržby, ktorí o.i. prerokujú súčasné a budúce úlohy spoločenstva.

====================================================================

názov: Manažérstvo údržby
typ: publikácia
termín: máj 2020
popis: Spoločnosť pripravuje vydanie publikácie MANAŽÉRSTVO ÚDRŽBY v rozsahu cca 650 – 700 strán.

====================================================================

názov: ÚDRŽBA – časopis
typ: časopis
termín: rok 2020
kontakt: iro@ssu.sk
popis: Slovenská spoločnosť údržby plánuje v rámci 20. ročníka vydať ďalšie čísla svojho časopisu venovaného problematike údržby.

====================================================================