Slovenská stavebná vedeckotechnická spoločnosť (SSt VTS)

====================================================================

názov: Teória a konštrukcie pozemných stavieb: Aktuálne problémy a riešenia obalových konštrukcií na prahu roka 2020
typ: konferencia
termín: 11.4.2018
miesto: Expo Club Incheba, Bratislava
kontakt: stav@zsvts.sk
popis: Cieľom v poradí už 25. odbornej konferencie je oboznámiť  účastníkov  s aktuálnymi podmienkami na navrhovanie, zabudovanie a zhotovovanie obvodových plášťov a otvorových konštrukcií budov spĺňajúcich platné požiadavky na tepelnú ochranu, kvalitu a zabezpečujúcich postupný prechod na výstavbu budov s takmer nulovou potrebou energie. Konferencia je sprievodným podujatím 39. medzinárodného veľtrhu CONECO 2018 a koná sa  za odbornej garancie  TSUS, n.o. a v spolupráci s MDV SR a partnermi  SLOVENERGOokno, o.z. a OZ ZPZB.
pozvánka: pozvánka
prihláška: prihláška

====================================================================

názov: Klubové dni
typ: klubové stretnutia
termín: I. a II. polrok 2018
miesto: Bratislava
kontakt: stav@zsvts.sk
popis: Spoločnosť plánuje uskutočniť dve klubové stretnutia s jedným alebo dvoma prednášateľmi na aktuálnu tému súčastnosti.

====================================================================

názov: Španielsko 2018
typ: tematická exkurzia
termín: október 2018
miesto: Španielsko
kontakt: stav@zsvts.sk
popis: 8-dňové podujatie zahŕňa leteckú dopravu do Španielska a prehliadku krajiny a miest autokarom.

====================================================================

názov: ESTETIKA STVÁRNENIA SÍDLISK PRI OBNOVE,  S REŠPEKTOVANÍM URBANISTICKÉHO ZÁMERU A DODRŽANIA HARMONIZÁCIE PROSTREDIA
typ: seminár
termín: november 2018
miesto: Bratislava
kontakt: anton.puskar@stuba.sk
popis: Podujatie organizuje SStVTS v spolupráci so Slovenskou komorou architektov. Je určené stavebným úradom, architektom, projektantom, správcom a ďalším odborníkom.

====================================================================

názov: Prepojenie teórie s praxou
typ: exkurzie
termín: rok 2018
miesto: Bratislava
kontakt: lzilinsky@gmail.com
popis: SStVTS  v spolupráci so Stavebnou fakultou STU  v Bratislave pripraví v priebehu roka technické exkurzie.

====================================================================

názov: Ďalšie semináre
typ: semináre
termín: rok 2018
miesto: Košice
kontakt: stav@zsvts.sk
popis: SStVTS  v spolupráci s Centrom odborného vzdelávania KSA Košice uskutoční v roku 2018 ďalšie semináre (názvy budú určené neskôr).

====================================================================

názov: Exkurzia
typ: exkurzia
termín: rok 2018
miesto: SvF ŽU Žilina
kontakt: stav@zsvts.sk
popis: Exkurzia členov spoločnosti spolu so študentami SPSSGKE na špecializované pracovisko vytvorené  pod vedením prof. Ing. Pavla Ďuricu, PhD.

====================================================================