Slovenská strojárska spoločnosť (SSS)

====================================================================

názov: TRANSFER 2019 – Využívanie nových poznatkov v strojárskej praxi
typ: konferencia
termín: november 2019
miesto: Trenčianske Teplice, Hotel Most slávy
kontakt: www.transfer.tnuni.sk
popis: Cieľom 20. medzinárodnej vedeckej konferencie je prezentácia a publikovanie vedeckých a odborných príspevkov v slovenskom, českom, anglickom, resp. ruskom jazyku z oblasti strojárskej technológie, progresívnych metód výroby strojných súčiastok, kovových a nekovových materiálov, rezných nástrojov, rezných materiálov, a pod. Vybrané články budú navrhnuté na publikovanie vo vedeckom časopise Manufacturing Technology, indexovanom v medzinárodnej vedeckej databáze Scopus. Články napísané v anglickom jazyku budú navrhnuté na publikovanie v časopise University Review.

====================================================================

názov: MSV Brno 2019
typ: zájazd na veľtrh
termín: september – október 2019
miesto: Brno, ČR
kontakt: maros.eckert@tnuni.sk
popis: Spoločnosť usporiada zájazd pre členov aj nečlenov SSS na MSV Brno 2019.

====================================================================

názov: Odborné prednášky
typ: prednášky
termín: november 2019
miesto: FŠT TnUAD, Trenčín
kontakt: www.fst.tnuni.sk
popis: Členovia SSS v rámci Týždňa Vedy  techniky 2019 zabezpečia vybrané prednášky z oblasti strojárskych technológií a materiálov, v ktorých budú zahrnuté aj ich vlastné výsledky výskumu pre študentov  II. aj III. stupňa štúdia v strojárskych odboroch, ako aj pre širokú odbornú verejnosť.

====================================================================