Slovenská svetelnotechnická spoločnosť

====================================================================

názov: Návrh osvetlenia v programe “DIALUX”
typ: školiaci kurz
termín: 26.-27.3.2019
miesto: Bratislava
kontakt: stanislav.darula@savba.sk
popis: Školiaci kurz je určený všetkým záujemcom, ktorí chcú nadobudnúť alebo upevniť si svoje znalosti z návrhu osvetlenia s priamym využitím v praxi. Dvojdňové školenie bude orientované na základnú aj pokročilejšiu prácu s programom Dialux a na získanie zručností pri návrhu osvetlenia pomocou tohto programu. V rámci kurzu budú predstavené základné funkcie a možnosti programu Dialux, postup práce s programom, spracovanie a dokumentovanie výsledkov návrhu osvetlenia, a to na príkladoch interiérového aj exteriérového osvetlenia vrátane 3D modelovania priestoru. Predmetom kurzu bude aj použitie programu Dialux EVO.

====================================================================

názov: Kurz svetelnej techniky– nová Európska norma EN 17037: Denné osvetlenie v budovách
typ: kurz
termín: 14.5.2019
miesto: ÚSTARCH SAV Bratislava
kontakt: stanislav.darula@savba.sk
popis: Jednodňový kurz bude venovaný normám v oblasti návrhu a hodnotenia denného osvetlenia. Kurz je zameraný na získanie základných poznatkov o predpisoch a ich uplatnení a o novej európskej norme EN 17037 Denné osvetlenie v budovách. Školenie je určené predovšetkým pre pracovníkov v oblasti návrhu a posudzovania denného osvetlenia, vrátane pracovníkov úradu verejného zdravotníctva a pracovníkov iných dotknutých úradných inštitúcií.

====================================================================

názov: SLOVALUX 2019
typ: seminár
termín: 19.-20.9.2019
miesto: FEI STU Bratislava
kontakt: stanislav.darula@savba.sk
popis: Odborný seminár je zameraný na výmenu praktických skúseností a vytvorenie platformy pre diskusiu o odborných otázkach svetelnotechnickej praxe. Cieľom seminára je informovať širokú odbornú verejnosť o najnovších poznatkoch z oblasti svetelnej techniky, najnovších vydaných a pripravovaných normách a odborných publikáciách. Súčasťou seminára bude aj sprievodná výstavka a odborná exkurzia.

====================================================================

názov: SVETLO 2019
typ: konferencia
termín: 24.-26.10.2019
miesto: Brno, Česká republika
kontakt: stanislav.darula@savba.sk
popis: Cieľom medzinárodnej konferencie je sprostredkovať najnovšie poznatky a informácie z oblasti svetelnej techniky špičkovými zahraničnými prednášateľmi aj uznávanými odborníkmi zo Slovenskej a Českej republiky. Na konferencii odznejú aj prehľadné informácie z medzinárodných podujatí, ku ktorým sa nepochybne radí predovšetkým pripravovaný kongres CIE 2019. Súčasťou konferencie bude aj sprievodná výstavka svetelnotechnických produktov a služieb.

====================================================================