Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy

====================================================================

názov: Hlučnosť električkovej dopravy
typ: prednáška
termín: 19.8.2020
pozvánka: pozvánka

====================================================================

názov: Lesná železnička na Katarínke
typ: brigáda
termín: 18.7.2020
kontakt: bavolar.marek@zsr.sk
popis: Brigáda – pomoc pri predlžovaní trate a natieraní vozňov.
pozvánka: Pozvánka

====================================================================

názov: Exkurzia do Přerova
typ: exkurzia
termín: 27.2.2020
miesto: Přerov
pozvánka: pozvánka

====================================================================

názov: Železný minister Gabriel Baroš – tvorca koncepcie dopravy v 19. storočí v Uhorsku
typ: prednáška
termín: 26.2.2020
miesto: Bratislava
pozvánka: pozvánka

====================================================================

názov: Ozbrojená a protipožiarna ochrana železníc
typ: prednáška
termín: 22.1.2020
miesto: Bratislava
pozvánka: pozvánka

====================================================================

názov: Deň otvorených dverí v dopravnom laboratóriu Katedry železničnej dopravy
typ: deň otvorených dverí
termín: I. a IV. štvrťrok 2020
miesto: ŽU Žilina
kontakt: lumir.peceny@fpedas.uniza.sk
popis: Cieľom je formou dní otvorených dverí v dopravnom laboratóriu Katedry železničnej dopravy, FPEDAS  ŽU v Žiline propagovať vedu a techniku pre širokú laickú verejnosť.

====================================================================

názov: Memoriál Mariána Školníka
typ: popularizácia
termín: 25.4.2020
miesto: Katarínka
kontakt: gazdik.lubomir.sr@gmail.com
popis: V rámci akcie Po stopách malokarpatských železníc cieľom tohto ročníka je navštíviť úzkorozchodnú železnicu na Katarínke a zároveň si pripomenúť 10 rokov od smrti prvého predsedu Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia.

====================================================================

názov: Výroba koľajníc
typ: exkurzia
termín: apríl 2020
miesto: Třinecké železiarne
popis: Cieľom akcie je oboznámiť študentov s výrobou koľajníc, prácou na železničnej vlečke a využitím dopravných a manipulačných zariadení.

====================================================================

názov: Nekonvenčné dopravné systémy
typ: exkurzia
termín: II. štvrťrok 2020
miesto: Tatry mountain resort, a.s., Vysoké Tatry
popis: Cieľom akcie je oboznámiť študentov s prevádzkou a zabezpečením nekonvenčných dopravných systémov vo Vysokých Tatrách.

====================================================================

názov: BLESK 2020
typ: konferencia
termín: máj 2020
miesto: Strečno
popis: V. ročník medzinárodnej konferencie prináša poznatky zo silnoprúdovej a trakčnej elektrotechniky.

====================================================================

názov: Železnica očami detí
typ: popularizácia
termín: 3.6.2020
miesto: Trnava
popis: V rámci propagácie a osvetovej činnosti bude spoločné stretnutie členov KPŽT a detí z Materskej školy v priestoroch expozície na železničnej stanici Trnava, kde deti nakreslia do pripravených skicárov svoje zážitky zo stretnutia so železnicou.

====================================================================

názov: Považská lesná železnica
typ: exkurzia
termín: 28.-30.8.2020
miesto: Pribylina
popis: Každoročne uskutočňujeme exkurzie tohto typu, ktoré sú súčasťou systému na spoznanie a pripomenutie si úzkorozchodných železníc na Slovensku, ale aj v susedných krajinách.

====================================================================

názov: INNOTRANS Berlín 2021
typ: exkurzia na veľtrh
termín: 27.-30.4.2021
kontakt: milan.klubal@seznam.cz
popis: Spoločnosť organizuje osobitný vlak pre členov SVTS-D, poslucháčov ŽU v Žiline a študentov stredných škôl na prehliadku najmodernejšej železničnej techniky na svetovom trhu.
poznámka: Inno Trans 2021

====================================================================

názov: Študuj dopravu
typ: DOD
termín: 1.10.2020
miesto: Trnava
popis: Deň otvorených dverí Trnavského samosprávneho kraja, Ministerstva dopravy a výstavby SR a Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave. KPŽT v rámci propagácie a osvetovej činnosti sprístupní žiakom základných škôl z trnavského regiónu našu expozíciu, kde sa naši členovia budú aktívne podieľať informáciami a rozhovormi s návštevníkmi, ako potencionálnymi budúcimi študujúcimi železničné odbory na SPŠD.

====================================================================

názov: MSV Brno
typ: exkurzia
termín: 5.-9.10.2020
kontakt: vsestina@gmail.com
popis: Návšteva medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne.

====================================================================

názov: ŽELEZNICE V TRNAVSKOM REGIÓNE, HISTÓRIA-SÚČASNOSŤ-BUDÚCNOSŤ

typ: konferencia
termín: 22.10.2020
miesto: Trnava
popis: 7. ročník podujatia, ktoré je určené pre odbornú, ale i laickú verejnosť a nadšencov z oblasti dopravy a tradične sa uskutočňuje v spolupráci s mestom Trnava v jeho reprezentačných priestoroch radnice.

====================================================================

názov: Czech raildays 2020

typ: exkurzia
termín: 9.-11.6.2020
miesto: Ostrava
popis: Návšteva podujatia venovaného českých železniciam.

====================================================================

názov: Verejná osobná doprava 2020
typ: konferencia
termín: IV. štvrťrok 2020
miesto: Bratislava
kontakt: milan.klubal@seznam.cz
popis: Medzinárodná konferencia zameraná na výmenu skúseností v oblasti verejnej osobnej dopravy a integrovanej dopravy v mestských aglomeráciách.

====================================================================

názov: Stretnutie expertov
typ: stretnutie
termín: IV. štvrťrok 2020
miesto: bude určené dodatočne
kontakt: danielbalucha888@gmail.com
popis: V uvedenom období sa uskutoční rokovanie expertov z krajín V4 z oblasti železničnej infraštruktúry.

====================================================================

názov: Horizonty železničnej dopravy
typ: konferencia
termín: 2020
kontakt: jozef.gasparik@.fpedas.uniza.sk
popis: Medzinárodná konferencia zameraná na globálne problémy železničnej dopravy.

====================================================================

názov: Propagácia vedy a techniky pre predškolskú a školskú mládež
typ: exkurzie
termín: mesačne
miesto: ŽU Žilina
garant: lumir.peceny@fpedas.uniza.sk
popis: Cieľom akcií je formou odborných exkurzií v dopravnom laboratóriu Katedry železničnej dopravy, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinskej univerzity v Žiline propagovať vedu a techniku pre predškolskú a školskú mládež.

====================================================================