Skip to main content

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

====================================================================

názov: Vykurovanie
typ: konferencia
termín: 21.-25.6.2021
miesto: BELLEVUE**** Grand Hotel, Horný Smokovec
kontakt: dusan.petras@stuba.sk
popis: 29. medzinárodná konferencia je určená odborníkom z oblasti vykurovania a energetiky, projektantom, prevádzkovateľom, investorom, zástupcom bytových družstiev a podnikov, spoločenstvám vlastníkov bytov, predstaviteľov štátnej správy, vedy a výskumu.
pozvánka: Pozvánka
prihláška: Prihláška účastník VYK 21

====================================================================

názov: Obnoviteľné zdroje energie
typ: konferencia
termín: 10.-11.5.2021
miesto: hotel Atrium, Nový Smokovec
kontakt: dusan.petras@stuba.sk
popis: Podujatie je venované jednotlivým druhom obnoviteľných zdrojov energie a ich praktickému využitiu pre aplikácie v nízkoteplotných systémoch.

====================================================================

názov: Vzduchotechnika
typ: konferencia
termín: 4.-5.6.2021
miesto: hotel Atrium, Nový Smokovec
kontakt: zuzana.strakova@stuba.sk
popis: Obnovená konferencia – 20. ročník, prináša stretnutie odborníkov, ktorí pôsobia pri príprave, realizácii a prevádzke vetracej a klimatizačnej techniky, z výskumu, štátnej správy a školstva, ktorí spolupracujú pri tvorbe vnútornej klímy budov.

====================================================================

názov: Energetický manažment
typ: konferencia
termín: september 2021
miesto: Grand hotel Permon,Podbanské
kontakt: michal.krajcik@stuba.sk
popis: 7. medzinárodná konferencia sa venuje oblastiam ako energetický manažment a energetická efektívnosť, manažment prevádzky projektov, garantované energetické služby, manažment projektov EPC a praktické príklady riešenia úspešných projektov.

====================================================================

názov: Výmenníky a odovzdávacie stanice tepla
typ: seminár
termín: september 2021
miesto: Dom ZSVTS Bratislava
kontakt: jan.takacs@stuba.sk
popis: Oboznámenie odbornej verejnosti s teóriou a praxou konštrukcie a návrhu rekuperatívnych výmenníkov tepla, aplikáciami odovzdávacích staníc tepla a predstavením konkrétnych výrobkov výmenníkov tepla a nových neodmysliteľných technologických súčastí odovzdávacích staníc tepla, s meracou a regulačnou technikou firiem pôsobiacich na našom trhu.

====================================================================

názov: Facility Management
typ: konferencia
termín: september/október 2021
miesto: hotel Patria, Štrbské Pleso
kontakt: dusan.petras@stuba.sk
popis: Cieľom 19. medzinárodnej konferencie je informovať odbornú verejnosť o moderných trendoch riadenia podporných činností v organizácii, ktoré prispievajú k zefektívneniu jej hlavnej činnosti. SSTP ako organizácia pôsobiaca v oblasti techniky prostredia a technických zariadení budov na Slovensku, je zameraná práve na túto problematiku –  oblasť technickej správy na prevádzku a údržbu budov, čo predstavuje neoddeliteľnú súčasť facility managementu.

====================================================================

názov: SANHYGA
typ: konferencia
termín: október 2021
miesto: SR
kontakt: jana.perackova@stuba.sk
popis: Konferencia je určená aj širokej  odbornej verejnosti technických zariadení budov, vedeckým pracovníkom, pedagógom a študentom na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia, projektantom, dodávateľom, investorom, správcom budov a prevádzkovateľom technických zariadení budov.

====================================================================

názov: Meranie a rozpočítanie tepla
typ: konferencia
termín: november 2021
miesto: hotel Senec, Senec
kontakt: michal.piterka@sbdkn.sk
popis: 20.medzinárodná konferencia je zameraná na správcov bytových domov, odberateľov, výrobcov tepla, ktorí sú súčasne rozúčtovateľmi tepla pre konečných spotrebiteľov, čiže bytové družstvá, bytové podniky, správcovské firmy, spoločenstvá vlastníkov bytov. V oblasti rozpočítania nákladov ide o najvýznamnejšie podujatie.
program:
prihláška:

====================================================================

názov: Vnútorná klíma budov
typ: konferencia
termín: 2.-3.12.2021
miesto: hotel Atrium, Nový Smokovec
kontakt: dusan.petras@stuba.sk
popis: 32. medzinárodná konferencia prinesie platformu na interdisciplinárne stretnutie odborníkov z oblasti tvorby obytného a pracovného prostredia, tohtoročné podujatie je zamerané na otázky rozličných environmentálnych vplyvov pri tvorbe interiérového prostredia budov.

====================================================================