Skip to main content

Začiatkom decembra 2014 v budove Prvej zváračskej na Kopčianskej ulici v Bratislave bola podpísaná Dohoda o spolupráci medzi Zväzom priemyselným výskumných a vývojových organizácií (ZPVVO) a Zväzom slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS). Podpísali ju štatutárni zástupcovia oboch partnerov: za ZPVVO pán doc. Ing. Jozef Buday, CSc., prezident; za ZSVTS prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., EUR ING, prezident. ZPVVO je  nezávislou organizáciou, združujúcou výskumné organizácie v SR, ktorých predmetom činnosti je výskum, vývoj, vzdelávanie, certifikácia, a s tým priamo súvisiace činnosti ako je projekcia, výroba, montáž a prevádzka zariadení. Podpísanie dohody bolo za účasti hosť. prof. Ing. Petra Fodreka, PhD., viceprezidenta ZPVVO, členov Prezídia ZPVVO a generálneho sekretára ZPVVO pána Ing. Igora Chovana, vedúceho úseku vedy a techniky ZSVTS Ing. Jozef Krajčoviča, CSc., EUR ING. S členmi Prezídia prerokovali zástupcovia ZSVTS aktuálne otázky vo vede, technike, inováciách, financovaní a naznačili možnosti spolupráce, ktoré budú zakotvené v rámcovom pláne spolupráce oboch organizácií na rok 2015. ZPVVO a ZSVTS sú presvedčení, že spoločnými aktivitami sa dosiahne väčšia efektivita pri podpore výskumu, vývoja, rozvoja inovácií, vzdelávania a transferu odborných poznatkov do praxe.
[nggallery id=91]