Skip to main content

Slovenská elektrotechnická spoločnosť

====================================================================

názov: BEZPEČNOSŤ PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÁCH A ELEKTRICKÝCH  ZARIADENIACH – Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov
typ: seminár
termín: február 2021
miesto: Dom kultúry Liptovský Mikuláš
kontakt: emil.vido@szm.sk
popis: Seminár (29. ročník) venovaný problematike bezpečnosti práce na elektrických zariadeniach a inštaláciách v rámci výchovy a ďalšieho vzdelávania elektrotechnikov.

====================================================================

názov: Exkurzia do PVE Dobšiná (Ružín)
typ: exkurzia
termín: apríl 2021
miesto: VE Dobšiná (Ružín)
popis: Exkurzia na prečerpávaciu vodnú elektráreň Dobšiná s oboznámením účastníkov s princípmi a významom prečerpávacej elektrárne.

====================================================================

názov: ŠVOČ 2021
typ: študentská vedecká odborná činnosť
termín: apríl – máj 2021
miesto: Inštitút A.Stodolu EF ŽU v Liptovskom Mikuláši
kontakt: emil.vido@szm.skdostal@lm.uniza.sk
popis: Podpora aktivít študentov pri riešení vedeckých problémov súťažnou formou.

====================================================================

názov: SCYR 2021 – vedecká konferencia mladých výskumníkov
typ: konferencia
termín: apríl 2021
miesto: Herľany
kontakt: jaroslav.dzmura@tuke.sk
popis: Fórum na výmenu informácií medzi mladými vedcami v oblasti experimentálnej a teoretickej práce týkajúcej sa elektrotechniky, telekomunikácií a informačných technológií.

====================================================================

názov: Sympózium k Svetovému dňu telekomunikácií a informačnej spoločnosti
typ: sympózium
termín: máj 2021
miesto: MDV SR Bratislava
kontakt: jan.tuska@vus.sk
popis: Sympózium k príležitosti Svetového dňa telekomunikácií a informačnej spoločnosti (17.máj), za účasti zástupcov štátnej správy a regulácie, akademickej obce a odborníkov z praxe k stavu a aktuálnemu dianiu na Slovensku v oblasti telekomunikácií a informatizácie.

====================================================================

názov: ALER 2021 – Alternatívne zdroje energie
typ: konferencia
termín: máj 2021
miesto: Liptovský Mikuláš
popis: Medzinárodná vedecká konferencia, ktorú pripravuje SES, pobočka v Liptovskom Mikuláši a IAS EF ŽU v L.Mikuláši.

====================================================================

názov: Populárno – vedecká prednáška
typ: prednáška
termín: máj 2021
miesto: FEI TUKE, Letná 9, Košice
kontakt: jaroslav.dzmura@tuke.sk
popis: Prednáška na vybranú tému pre účastníkov valného zhromaždenia pobočky SES pri FEI TU Košice.

====================================================================

názov: NOTES 2021 (Nová technika a služby v telekomunikáciách SR a ČR)
typ: konferencia
termín: jún 2021
miesto: Praha, ČR
popis: Medzinárodná konferencia o nových službách a technológiách v elektronických komunikáciách SR a ČR.

====================================================================

názov: Vysielač Skalka
typ: exkurzia
termín: september 2021
miesto: Kremnica – Skalka
kontakt: pavol.solivajs@vus.sk
popis: Odborná exkurzia členov Pobočky SES Banská Bystrica

====================================================================

názov: Terminologické fórum
typ: seminár
termín: september 2021
miesto: VÚS, Banská Bystrica
kontakt: cyril.francisci@vus.sk
popis: Terminologické fórum je platforma odborníkov na prerokovanie a posúdenie pripomienok k aktuálnym otázkam terminológie elektronických komunikácií

====================================================================

názov: Diagnostika káblových vedení
typ: seminár
termín: október 2021
miesto: Rozvodňa VSE, Lemešany
kontakt: iriada.kolcunova@tuke.sk
popis: Odborný seminár zaoberajúci sa metódami diagnostiky káblových vedení.

====================================================================

názov: KIT 2021 – Communication and Information Technologies
typ: konferencia
termín: október 2021
miesto: Tatranské Zruby
popis: 11. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie.

====================================================================

názov: Bezpečné Slovensko a EÚ 2021
typ: konferencia
termín: november 2021
miesto: Košice

====================================================================

názov: Exkurzia v elektrických staniciach
typ: odborný seminár a exkurzia
termín: november 2021
miesto: ES Košice
popis: Podujatie pod gesciou pobočky SES pri FEI TU v Košiciach
popis: Odborný časopis, vydávaný podľa potreby pobočkou SES v Liptovskom Mikuláši s odbornými článkami z oblasti technických a prírodných vied.

====================================================================