Skip to main content

Slovenská potravinárska spoločnosť

====================================================================

názov: ORGANOLEPTIKA 2021
typ: seminár
termín: 9.9.2021
miesto: SPU Nitra
kontakt: vladimir.vietoris@uniag.sk
office@spvts.sk
popis: Cieľom akcie je priblížiť odbornej a laickej verejnosti problematiku zmyslového hodnotenia potravín, jeho význam v kontrole kvality potravín a inovatívne prístupy k meraniu odozvy od spotrebiteľov.

====================================================================

názov: DATA  2021
typ: seminár
termín: 11.11.2021
miesto: SPU Nitra
kontakt: vladimir.vietoris@uniag.sk
office@spvts.sk
popis: Prezentovanie aktuálnych trendov v oblasti spracovania dát v potravinárstve a príbuzných odboroch, decentralizácia dát a blockchain v potravinárstve, Priemysel 4.0 a potravinárstvo. Štatistická kontrola kvality a softwarové riešenia pre potravinárstvo.

====================================================================

názov: SPS STATION FOOD
typ: workshop
termín: 13.12.2021
miesto: bude určené
kontakt: office@spvts.sk
popis: Workshop/Diskusia/Brainstorming  so zainteresovanými stranami o možnej podobe startup inkubátora v oblasti potravinárstva (FoodTech) a poľnonohospodárstva (AgriTech), prípadne pridružených odvetví (HealthTech) ako súčasti potenciálnej expanzie SPS.

====================================================================