Skip to main content

Slovenská spoločnosť pre životné prostredie

====================================================================

názov: Nástroje environmentálnej politiky v praxi
typ: konferencia
termín: I. štvrťrok 2021
miesto: Bratislava
kontakt: sszp@centrum.sk
popis: Medzinárodná konferencia je zameraná na problematiku uplatňovania proenvironmnetálne orientovaných nástrojov v praxi. Má za cieľ informovanie odbornej a vedeckej verejnosti, zástupcov samosprávy a štátnej správy, výmenu skúseností a prezentáciu nových výsledkov v problematike udržateľného rozvoja, environmentu a bezpečnosti. 

 

====================================================================

názov: Manažérstvo životného prostredia
typ: konferencia
termín: II. štvrťrok 2021
miesto: Bratislava
kontakt: sszp@centrum.sk
popis: Medzinárodná konferencia, zameraná na problematiku manažérstva životného prostredia a dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky. Poskytne odbornej a vedeckej verejnosti, zástupcom samosprávy a štátnej správy prezentáciu nových výsledkov a výmenu skúseností v problematike manažérstva životného prostredia.

====================================================================

názov: Motivation  – Education –  Trust – Environment – Safety
typ: konferencia
termín: II. štvrťrok 2021
miesto: Trnava
kontakt: sszp@centrum.sk
popis: Medzinárodná konferencia, zameraná na problematiku motivácie, vzdelávania, dôvery, ochrany životného prostredia a bezpečnosti. Cieľom konferencie je výmena poznatkov a skúseností získaných v oblasti motivácie, vzdelávania, dôvery, ochrany životného prostredia a bezpečnosti.

====================================================================

názov: Integrovaná bezpečnosť prostredia
typ: konferencia
termín: III. štvrťrok 2021
miesto: Trnava
kontakt: sszp@centrum.sk
popis: Cieľom konferencie je výmena poznatkov a skúseností získaných pri zavádzaní integrovanej bezpečnosti formou vedeckej diskusie.

====================================================================

názov: Globálne existenciálne riziká
typ: konferencia
termín: IV. štvrťrok 2021
miesto: Bratislava
kontakt: sszp@centrum.sk
popis: Informovanie odbornej a vedeckej verejnosti, zástupcov samosprávy a štátnej správy, výmena skúseností a prezentácia nových výsledkov v problematike udržateľného rozvoja, bezpečnosti a globálnych existenciálnych rizík.

====================================================================

názov: Sustainability – Environment – Safety
typ: konferencia
termín: IV. štvrťrok 2021
miesto: Bratislava
kontakt: sszp@centrum.sk
popis: Informovanie odbornej a vedeckej verejnosti, zástupcov samosprávy a štátnej správy, výmena skúseností a prezentácia nových výsledkov v problematike udržateľného rozvoja, environmentu a bezpečnosti. Je predpoklad, že príspevky z konferencie budú podnetom na diskusiu a ďalšie aktivity vo výskume a  praxi.

====================================================================

názov: Environmentálna politika a nástroje na jej uplatňovanie
typ: semináre, workshopy, webináre
termín: rok 2021
miesto: neurčené
kontakt: sszp@centrum.sk
popis: Cieľom aktivít je výmena poznatkov a skúseností získaných pri implementovaní environmentálnej politiky v praxi.

====================================================================

názov: Journal of Environmental Protection, Safety, Education and Management
typ: vydanie časopisu
termín: jún a november 2021
kontakt: sszp@centrum.sk

====================================================================