Skip to main content

Územné koordinačné centrum ZSVTS Banská Bystrica

====================================================================

názov: Ako triediť odpady v domácnosti ?
typ: seminár
termín: február – apríl 2021
miesto: gymnáziá a SOŠ v B. Bystrici a Prievidzi
kontakt: turokmichal65@gmail.com,  d.matyasova@gmail.com, znalechlavac@gmail.com; kamil.cejpek@gmail.com
popis: Problém triedenia odpadov v domácnosti je stále aktuálny a v podmienkach SR má viacero špecifických znakov, ktoré sa nedarí na občianskej úrovni riešiť. Prostredníctvom detí a mládeže chceme iniciovať, aby sa triedenie odpadu vo väčšej miere robilo už v domácnosti.  Seminár je určený študentom gymnázií a SOŠ.

====================================================================

názov: 13. ročník technickej súťaže žiakov ZŠ a SŠ
typ: súťaž
termín: apríl – jún 2021
miesto: Banská Bystrica
kontakt: v.kovacik@soskrbb.edu.sk, pavel.kyman@gmail.com; znalechlavac@gmail.com
popis: Medziškolská súťaž žiakov  ZŠ, SOŠ a gymnázií v Banskej Bystrici zameraná na vedomosti a inštrumentálne zručnosti z prírodných a technických vied. Cieľom je vyhľadávať talenty a v rámci rovesníckych programov v spolupráci s BBSK, mestom Banská Bystrica a Klubom AMAVET č. 937 ich systematicky rozvíjať.

====================================================================

názov: Čo nám poskytujú lesy?
typ: propagačná a osvetová činnosť
termín: apríl – máj 2021
miesto: Banská Bystrica
kontakt: martinicky.sls@gmail.com,  turokmichal65@gmail.com; kamil.cejpek@gmail.com
popis: Popredný slovenský lesnícky výskumník názorne i publikačne upriamuje pozornosť mládeže na správne, ekologicky odôvodnené hospodárenie s významným prírodným bohatstvom našej vlasti, ktoré má jedinečný charakter. Spolupráca so Slovenskou lesníckou spoločnosťou ZSVTS a BBSK. Určené pre stredoškolskú mládež.

====================================================================

názov: Ako sa ekológia dotýka každodenného života občanov a prevádzky výrobného závodu
typ: seminár
termín: apríl – máj 2021, november – december 2021
miesto: Prievidza
kontakt: d.matyasova@gmail.com, znalechlavac@gmail.com,
popis: V spolupráci s firmou Nestlé – Carpathia Prievidza zorganizované pre stredoškolských študentov nižších ročníkov SOŠ v Prievidzi.

====================================================================

názov: EDUCAFILM 2021
typ: seminár a prehliadka autorských diel
termín: október 2021
kontakt: stanislavslacka@gmail.com, j.pavlovkin@umb.sk, piliarovam58@gmail.com
popis: V poradí už 17. prehliadka edukačných multimediálnych diel. Cieľom je získať vhodné, časovo krátke výučbové materiály z oblasti spracovania odpadov ako zdroja druhotných surovín. Aktivita ÚKC ZSVTS BB v spolupráci s BBSK, Mestom Banská Bystrica,  Pobočkou ZSVTS – Stredná automobilová  škola v Banskej Bystrici, Školským výpočtovým strediskom CVTEI SR v Banskej Bystrici, FPV UMB Banská Bystrica. Účastníkmi budú študenti vybraných stredných odborných škôl v Banskej Bystrici. Odborná prednáška a následná prehliadka vybraných diel z ostatných ročníkov ENVIROFILMU.

====================================================================

názov: Význam badínskeho pralesa pre ekologickú výchovu
typ: seminár
termín: október – november 2021
miesto: Banská Bystrica, Zvolen
kontakt: piliarovam58@gmail.com, p.kvasnova@umb.sk; stanislav.martinicky@gmail.com
popis: Seminár a exkurzia sú určené stredoškolským študentom pre rozšírenie ich vedomostí o histórii a význame lesov pre zdravé životné prostredie. Cieľom aktivity je aj získanie študentov pre vysokoškolské technické vzdelávanie.

====================================================================

názov: Produkčné a mimoprodukčné aspekty trávnych ekosystémov vo vzťahu ku klimatickým zmenám
typ: seminár
termín: november 2021
miesto: VÚTPHP Banská Bystrica
kontakt: cunderlik@vutphp.sk, rogoznikova@vutphp.sk
popis: Seminár je určený stredoškolským študentom pre rozšírenie ich vedomostí o poľnohospodárskej  činnosti v oblasti  výživy a stimulácie  tvorby biomasy trvalých trávnych porastov.

====================================================================

názov: ENERGOINFO 2021
typ: konferencia
termín: november 2021
miesto: Banská Bystrica-Kremnička
kontakt: v.kovacik@soskrbb.edu.sk, kamil.cejpek@gmail.com, emilia.kodrikova@bbsk.sk
popis: Tradičná konferencia o nových skúsenostiach z využívania alternatívnych zdrojov energií v rámci Slovenska, Česka a Poľska určená predovšetkým učiteľom a študentom stredných odborných škôl, ktoré pripravujú odborníkov pre túto technicko-technologickú oblasť. Podujatie bude organizované v Týždni európskej  vedy a techniky v spolupráci s BBSK, SOŠ stavebnou, Klubom AMAVET č.937, účastníkom bude umožnené vidieť v rámci programu v činnosti moderné energetické zariadenie v SŠ – Strednej odbornej škole stavebnej v Banskej Bystrici – Kremničke.

====================================================================