Skip to main content

Slovenská spektroskopická spoločnosť

SKRATKA:

Predseda prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
Adresa: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva, FEI STU Bratislava, Ilkovičova 3, 812 19  Bratislava
Tel.: +421 2 6029 1167
e-mail: marcel.miglierini@stuba.sk
sss@spektroskopia.sk
web: www.spektroskopia.sk
1. miestopredseda      a ved.tajomník
RNDr. Ingrid Hagarová, PhD.
Adresa: Ústav laboratórneho výskumu a geomateriálov PriF UK, Ilkovičova 6, 842 15  Bratislava 4
Tel.: +421 2 6029 6287
e-mail: hagarova@fns.uniba.sk
2. miestopredseda, org.tajomník              a hospodár
doc.RNDr. Peter Matúš, PhD.
Adresa: Ústav laboratórneho výskumu a geomateriálov PriF UK, Ilkovičova 6, 842 15  Bratislava 4
Tel.: +421 2 6029 6280
e-mail: matus@fns.uniba.sk