Slovenská nukleárna spoločnosť

====================================================================

názov: Odborná konferencia MG SNUS 2018
typ: konferencia
termín: 26.4.2018
miesto: Častá – Papiernička
kontakt: krajnak.a@gmail.com
popis: Odborná konferencia Mladej generácie SNUS  je platformou na informovanie členov SNUS i odbornej verejnosti o  dosiahnutých výsledkov MG v oblasti mierového využívania jadrovej energie a ionizujúceho žiarenia.

====================================================================

názov: Odborné semináre
typ: semináre
termín: priebežne v roku 2018
miesto: FMFI UK Bratislava
kontakt: karol.holy@fmph.uniba.sk
popis: Odborné semináre pre študentov a odbornú verejnosť z oblasti časticovej fyziky, využívania ionizačného žiarenia a radiačnej ochrany, najnovších výsledkoch jadrového výskumu.

====================================================================

názov: Prednášky
typ: prednášky
termín: priebežne
miesto: informačné centrá JE Bohunice, JE Mochovce
kontakt: robert.holy@seas.sk
popis: Cieľom prednášok je osvetová činnosť a zabezpečenie informovanosti starostov a obyvateľov obcí v regiónoch s jadrovými elektrárňami.

====================================================================

názov: Stretnutia členov mladej generácie ČNS a SNUS
typ: odborné stretnutie
termín: jar, jeseň 2018
miesto: ČR, SR
kontakt: krajnak.a@gmail.com
popis: Cieľom stretnutí je výmena odborných skúseností a informácií z činnosti sekcií mladej generácie českej a slovenskej nukleárnej spoločnosti.

====================================================================

názov: Informačný stan SNUS na Festivale Pohoda 2018
typ: propagačná a osvetová činnosť
termín: júl 2018
miesto: Trenčín
kontakt: krajnak.a@gmail.com
popis: Poskytovanie informácií o výskyte ionizujúceho žiarenia v živote každého človeka a prezentácia rôznych oblastí mierového využívania jadrovej energie (postery, informačné panely, letáky) v informačnom stane na festivale POHODA 2018.

====================================================================

názov: Bulletin SNUS
typ: publikačná činnosť
termín: priebežne v roku 2018
kontakt: juraj.klepac@gmail.com
popis: Vydávanie periodika Bulletin SNUS s informáciami z oblasti mierového využívania jadrovej energie a ionizujúceho žiarenia a z činnosti Slovenskej nukleárnej spoločnosti.

====================================================================