Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky (SSAKI)

Predseda akad. prof.Ing. Ivan Plander, DrSc.
Adresa: Trenčianska univerzita A.Dubčeka, Študentská 2,
911 50  Trenčín
Mobil: +421 908 434 664
e-mail: plander@tnuni.sk

 

Tajomník doc.Ing. Milan Šujanský, CSc.
Adresa spoločnosti: Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Mobil: +421 907 248 989
e-mail: milan.sujansky@tuke.sk