Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky (SSAKI)

Predseda akad. prof. Ing. Ivan PLANDER, DrSc
Adresa: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 2, 911 50 Trenčín
mob.: +421 908 434 664
e-mail: plander@tnuni.sk

 

Tajomník doc. Ing. Milan ŠUJANSKÝ, CSc.
Adresa: Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Tel.: +421 907 248 989, +421 55 602 2119
e-mail: Milan.Sujansky@tuke.sk