Skip to main content

Exkurzia Klubu euroinžinierov na VD Gabčíkovo

Spoločné podujatie Slovenskej stavebnej vedecko-technickej spoločnosti (SStVTS) a Klubu EUR ING pri ZSVTS malo za cieľ predstaviť impozantné dielo slovenských vodohospodárov, stavbárov a energetikov. V rámci exkurzie, ktorej sa zúčastnilo viac ako 40 odborníkov (z toho za Klub EUR ING  štyria: pp. Voznická, Hanuliak, Minár, Krajčovič), sme absolvovali prehliadku v Čunove (malá vodná elektráreň Mošoň, hať, elektráreň, plavebné komory, hať na obtoku), Dobrohošti (malá vodná elektráreň, napojenie na ramennú sústavu Dunaja, prívodný kanál),  Gabčíkove (elektráreň, plavebné komory, riadiaca veža), Čilistove (zdrž, prístav), spojenú s odborným výkladom zástupcu vodohospodárskeho podniku i pracovníkov VD Gabčíkovo. Našim sprievodcom bol Ing. Ladislav Žilinský zo SStVTS. Niekoľko informácií o vodnom diele Gabčíkovo: Vodné dielo bolo budované od roku 1977, pôvodne ako vodné dielo Gabčíkovo-Nagymaros na základe medzinárodnej zmluvy z roku 1977 a predovšetkým s cieľom zabrániť pravidelným záplavám v tejto oblasti (napr.1954 a 1965). Maďarsko v roku 1989 jednostranne a bez toho, aby to oznámilo, ukončilo práce na stavbe svojej časti, čím donútilo Česko-Slovensko od novembra 1991 realizovať len časť diela pri Bratislave v pozmenenej podobe. Toto dielo bolo uvedené do prevádzky v októbri 1992, sekundárne časti stavby (elektráreň a podobne) boli uvedené do prevádzky v roku  1996. VD má nasledovné funkcie: produkcia elektriny (8 hydroagregátov generuje 720 MW, asi 8% celkovej spotreby energie na Slovensku), ochrana územia pred záplavami, regulácia výšky hladiny Dunaja – celoročná splavnosť rieky, stabilizácia toku rieky (zlepšenie environmentálnych parametrov – zvýšenie kvality pitnej vody a zastavenie poklesu podzemnej vody i vysychania lužných lesov, stabilizácia vlastností dna a prúdu. K častiam vodného diela zrealizovaným na Slovenskom území patria: Zdrž Hrušov, Stupeň Čunovo, Prívodný kanál, Úpravy ľavostrannej inundácie, Stupeň Gabčíkovo, Odpadový kanál, Ochranné opatrenia VD Nagymaros. Stupeň Čunovo: odborný objekt do Mošonského ramena s malou vodnou elektrárňou, prístav, hať, vodná elektráreň Čunovo, prístav, areál vodných športov, hať na obtoku. Prívodný kanál (Zabezpečuje prívod vody zo zdrže Hrušov na vodnú elektráreň. Tvorí tiež medzinárodnú plavebnú cestu a pomáha odvádzaniu vôd v prípade povodní. Je umiestnený nad terénom, preto musí byť zo všetkých strán tesnený. Je dlhý 17 kilometrov). Stupeň Gabčíkovo: Tvoria ho 2 hlavné objekty: vodná elektráreň a plavebné komory. Bol postavený na využívanie utvoreného spádu na výrobu elektrickej energie, na prekonávanie rozdielu hladín v plavebných komorách a na odvádzanie prípadných povodňových vôd. Komory sú situované na ľavej strane rieky, elektráreň vpravo mala vyrobiť pri špičkovej prevádzke priemerne 2650 GWh za rok. Ponad vodný stupeň vedie 10 metrov široký cestný most. Prevádzka vodnej elektrárne je plne automatizovaná. Každá z komôr má pôdorysné rozmery 34 x 275 metrov s minimálnou hĺbkou vody 4,5 metra a umožňuje lodiam prekonať výškový rozdiel v rozmedzí 16 – 23,3 metra. Preplavovanie je riadené z dozorne, ktorá je situovaná na tridsaťmetrovom pilieri. Odpadový kanál: Odvádza vody od vodnej elektrárne Gabčíkovo späť do pôvodného koryta Dunaja a okrem toho podobne ako prívodný kanál pomáha prevádzať časti povodňových prietokov. Kanál má miskovitý tvar a je dlhý 8,2 kilometra. Šírka dna je 185 metrov. Kanál vyúsťuje do Dunaja pri obci Sap (Palkovičovo). Ochranné opatrenia: ide o úpravy hrádzí, priesakové kanále a zariadenia na prečerpávanie vnútorných vôd.

Zdroje:  https://sk.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%A9_dielo_Gab%C4%8D%C3%ADkovo

http://www.vvb.sk/cms/index.php?page=svd-gabcikovo-nagymaros