Skip to main content

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností usporiadal dňa 18.5.2011 v Bratislave v poradí V. ročník svojho celozväzového podujatia – FÓRUM ZSVTS 2011 s ústrednou témou Technologické trendy v strojárstve, elektrotechnike a káblových telekomunikáciách

Cieľom podujatia bolo poskytnúť priestor zástupcom členských organizácií ZSVTS na diskusiu o námetoch, názoroch a myšlienkach k otázkam smerovania Zväzu, spolkovej činnosti, intenzívnejšej vnútrozväzovej spolupráci, nových poznatkoch ako aj o aktivitách v oblasti vzdelávania, vedy a techniky

Podujatie moderoval doc. Ing. Ján Lešinský, CSc., predseda Slovenskej spoločnosti pre propagáciu vedy a techniky. Podujatie sa uskutočnilo za účasti nového vedenia ZSVTS, ktoré tvoria: Dušan Petráš, prezident ZSVTS; Božena Tušová, viceprezidentka ZSVTS pre vedu, techniku a vzdelávanie a Dušan Ferianc, viceprezident ZSVTS pre rozvoj a investičnú činnosť

Program podujatia pozostával z 3 častí:

1, prezentácie odborníkov z príslušných oblastí vedy a techniky:

Trendy v CNC obrábacích technológiách (Jozef MAJERÍK)

Trendy vývoja v elektrotechnike a elektronike v kontexte vysokoškolského vzdelávania (Dušan REPČÍK)

Nové technológie pre sociálnu inkluzivitu seniorov (Dušan ŠIMŠÍK)

Technologické trendy v káblových telekomunikáciách a v oblasti televízneho vysielania (Juraj ORAVEC)

2, udelenia ocenení ZSVTS:

čestné uznanie ZSVTS

Ing. Michal Abrahámfy, Ing. Eva Francisci, RNDr. Jozef Kravčák, PhD., Ing. Ján Naňo, doc. Ing. Branislav Sobota, PhD., Ing. Miriam Sušková, PhD.

strieborná medaila ZSVTS

RNDr. Marta Cimbáková, Ing. Karol Grohman, Ing. Samuel Jelínek, Ing. Dezider Judt, doc. Ing. Michal Havrila, CSc., doc. Ing. Július Hudák, PhD., Vladimír Kováčik, Ing. Andrej Kunca, PhD., Ing. Vladimíra Malíková, prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD., Ing. Ľubomír Nedeljak, doc. RNDr. Blažej Pandula, CSc., doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., Ing. Peter Petráš, Ing. Pavol Radič, prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD., doc. Ing. Stanislav Tuleja, CSc., prof. RNDr. Pavol Vojtaník, DrSc., Ing. Ladislav Žilinský

zlatá medaila ZSVTS

RNDr. Ing. Ján Bartl, CSc., RNDr. Štefan Figedy, CSc., Ing. Ján Hrabovský, PhD., Hosť. prof. Ing. Víťazoslav Krúpa, DrSc., prof. Ing. Juraj Tölgyessy, DrSc., prof. PhDr. Ing. Miroslav Tuma, DrSc.

3, diskusie k predneseným príspevkom a zväzovým otázkam, kde sa rozoberalo:

– Očakávané technologické trendy v strojárstve
– Očakávané technologické trendy v elektrotechnike
– Očakávané technologické trendy v káblových telekomunikáciách
– Odborný potenciál ZSVTS a jeho využitie
– Pôsobenie ZSVTS v slovenskej spoločnosti, zviditeľnenie Zväzu
– Spolupráca s mládežou a získavanie mladých ľudí pre prácu v ZSVTS

Podujatie sa uskutočnilo za sponzorskej pomoci firmy Bentley Systems ČR, s.r.o., ktorá sa zaoberá vývojom a poskytovaním komplexných softwarových služieb pre budovanie a udržovanie infraštruktúry.

Fotogaléria z podujatia