Skip to main content

Stretnutie delegácií ZSVTS a ČSVTS 24.-25.10.2019 v Bratislave

Na základe oficiálnej dohody a plánu recipročných návštev sa v dňoch 24.-25. októbra 2019 uskutočnilo v Bratislave stretnutie zástupcov ČSVTS a zástupcov ZSVTS. Stretnutia sa zúčastnili:

Za ZSVTS: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. – prezident ZSVTS; Ing. Božena Tušová, viceprezidentka pre vedu, techniku a vzdelávanie ZSVTS, Ing. Pavol Radič – viceprezident pre rozvoj a investičnú činnosť ZSVTS, Ing. Eva Smrčková, CSc – predsedníčka Kontrolnej komisie ZSVTS, Ing. Anton Bittner, MBA – riaditeľ ZSVTS, Ing. Jozef Krajčovič, CSc. – vedúci Úseku vedy a techniky ZSVTS.

Za ČSVTS: doc. Ing. Daniel Hanus, CSc., EUR ING – predseda ČSVTS, prof. Ing. Jaromír Volf, DrSc. –  člen Predsedníctva ČSVTS, prof. Ing. Jiří Militký, CSc., EUR ING – člen Českého národného výboru FEANI, p. Blanka Krupičková – vedúca finančného oddelenia ČSVTS, Ing. Zora Vidovencová –  vedúca kancelárie predsedu ČSVTS, členka Predsedníctva ČSVTS.

Na programe rokovania boli nasledovné otázky: informácia o Rade vlády pre vedu, techniku a inovácie SR a jej aktivitách, EUR-ACE akreditácie, Príprava WEC 2023 – World Engineering Convent v Prahe. Zástupcovia oboch partnerských zväzov sa dohodli na návšteve v rámci pripomenutia si 30 rokov existencie partnerskej organizácie (v roku 2020), participácii ZSVTS na svetovom inžinierskom konvent (World Engineering Convent), ktorý sa uskutoční pod gesciou ČSVTS v Prahe v roku 2023, spolupráci pri EUR ACE akreditácii inžinierskych študijných programov na českých technických univerzitách. V oficiálnej časti rokovania boli odovzdané plakety za rozvoj spolupráce pre českú, resp. slovenskú ocenenú osobnosť (pp. Večeře, Beňovský).