Slovenská metrologická spoločnosť

====================================================================

názov: Proces akreditácie u osôb autorizovaných na overenie tachografov
typ: seminár
termín: marec 2019
miesto: Zvolen
kontakt: info@metrolog.sk
popis: Pohľad na praktické aspekty plnenia akreditačných požiadaviek u osôb vykonávajúcich metrologickú kontrolu tachografov, ako i na identifikáciu najčastejšie vyskytujúcich sa chýb v praxi. Na celú problematiku sa pozrieme ako z pohľadu legislatívy a normatívov, tak aj z pohľadu požiadaviek systémov riadenia kvality.

====================================================================

názov: Meranie a metrológia v zdravotníckych zariadeniach
typ: seminár
termín: apríl 2019
miesto: Banská Bystrica
kontakt: info@metrolog.sk
popis: Seminár je určený pre manažérov kvality, zamestnancov spoločných vyšetrovacích zložiek, metrológov nemocníc a polikliník a vedúcich oddelení zdravotníckej techniky, ktorí sa chcú oboznámiť s najnovšími trendmi v meraní a metrologickej kontrole v sektore zdravotníctva.

====================================================================

názov: 50. základný kurz metrológie
typ: kurz
termín: máj 2019
miesto: Praha, ČR
kontakt: info@metrolog.sk
popis: Podujatie je určené všetkým, ktorí  potrebujú získať základné poznatky z obecnej metrológie, pracujú v tejto oblasti krátko a nemajú doteraz dlhšiu prax a skúsenosti, alebo pre tých, ktorí sa pripravujú na svoju novú profesiu v oblasti metrológie. Tiež je určený pre pracovníkov, ktorí sa s metrologickou problematikou stretávajú v ľubovoľne kumulovanej funkcii a spravidla im stačia encyklopedické znalosti.

====================================================================

názov: 50. Fórum metrológov
typ: konferencia
termín: 22.-23.5.2019
miesto: Tále
kontakt: info@metrolog.sk
popis: Pri príležitosti Svetového dňa metrológie, SMS pod záštitou ÚNMS SR organizuje podujatie, ktoré reaguje na aktuálne trendy, legislatívne zmeny a zvyšuje povedomie a význam merania  a metrológie vo vybraných oblastiach národného hospodárstva.

====================================================================

názov: Podnikový metrológ
typ: seminár
termín: september 2019
miesto: Banská Bystrica
kontakt: info@metrolog.sk
popis: Seminár je určený pre zamestnancov zodpovedných za výkon alebo zabezpečenie metrologických činností v podniku, a pre zamestnancov úseku riadenia kvality a kontroly, ktorí sa chcú oboznámiť s aktuálnymi predpismi, odporúčaniami a skúsenosťami nevyhnutnými pre efektívny chod všetkých činností.

====================================================================

názov: 2. Československé fórum
typ: konferencia
termín: október 2019
miesto: Praha, ČR
kontakt: info@metrolog.sk
popis: SMS a Česká metrologická spoločnosť  organizujú v poradí druhé česko-slovenské fórum metrológov, ktorého cieľom bude výmena informácií a praktických poznatkov
z fungovania metrologických systémov v oboch krajinách.

====================================================================